Zaprojektowała i wdrożyła: mediapracownia.pl

Muzeum narodowe w poznaniu

Aleje marcinkowskiego 9

Wystawa - urzekająca paralaksa

25.10 - 13.12.2015

O wystawieUrzekająca paralaksa. Fotografia i jej obrazy
25 października – 13 grudnia 2015 r. – Muzeum Narodowe w Poznaniu, Aleje Marcinkowskiego 9, Poznań
Organizator: Muzeum Narodowe w Poznaniu
Współorganizator: Muzeum Historii Fotografii w Krakowie

Koncepcja i scenariusz: Ewa Hornowska
Kurator: Ewa Hornowska
Identyfikacja wizualna i aranżacja: Raman Tratsiuk (www.studioflow.pl)
Udostępnienie obiektów: Muzeum Historii Fotografii w Krakowie, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Muzeum Narodowe we Wrocławiu
Konserwacja, oprawa introligatorska i przygotowanie do ekspozycji: Pracownia Konserwacji Papieru i Skóry MNP; Pracownia Konserwacji Ram i Pozłotnictwa MNP
Realizacja: Dział Organizacji Wystaw MNP
Program edukacyjny: Dział Edukacji Muzealnej MNP
Aplikacja i www.urzekajacaparalaksa.pl: Marcin Pałaszyński (Media Pracownia Sp. z o.o., Poznań)
Zwiastun wystawy: Marcin Pałaszyński (Media Pracownia Sp. z o.o., Poznań)
Promocja: Aleksandra Sobocińska

Wystawie towarzyszy katalog Urzekająca paralaksa. Fotografia i jej obrazy
autorstwa Ewy Hornowskiej w opracowaniu graficznym Ramana Tratsiuka i Ludwiki Gnyp (www.studioflow.pl). *Na płycie CD dołączonej do katalogu wystawy znajduje się jego pełna wersja w języku angielskim.

Muzeum Narodowe w Poznaniu, www.urzekajacaparalaksa.pl, www.mnp.art.pl
Godziny otwarcia:
pn. – nieczynne
wt. – czw. 9:00 – 15:00
pt. – 12:00 – 21:00
sb. – nd. 11:00 – 18:00

Bilety w cenie 12 zł normalny i 8 ulgowy na ekspozycję można kupić najpóźniej na pół godziny przed zamknięciem

„Rzadko myślimy o tym, co widzimy i jak widzimy” – Witold Dederko

Kwestia owego „jak widzimy” pojawia się wraz z pytaniem o sposób obrazowania w fotografii, czyli jak nasze widzenie łączy się z technicznymi możliwościami medium. Często analizę tego procesu sprowadza się do starej metafory, która czynność fotografowania nazywa rysowaniem światłem, a samą fotografię – „ołówkiem natury”. To pojemna metafora, która zdaje się wyjaśniać istotę zdjęcia jako fizycznego zapisu wizerunku świata. Niekiedy jednak nie wystarcza.

Prawie dwieście pięćdziesiąt dzieł sygnowanych przez kilku bardzo znanych i kilkudziesięciu równie znakomitych, choć słabiej zapisanych w historii fotografów stanowi zaledwie część przebogatej spuścizny artystów polskich sięgających w swej twórczości po fotografię. Większość z nich to tradycyjne, czarno-białe zdjęcia, ale zarówno one, jak i filmy czy instalacje fotograficzne nie zostały tym razem wybrane ze względu na tematykę, która zwykle jest kluczem do scenariusza wystawy fotograficznej. Mimo że znaleźć można tu chyba wszystkie wątki ikonograficzne obecne w sztuce i fotografii, takie jak akt, portret, scena rodzajowa czy martwa natura, nie one jednak je łączą. Mistrzowie przedwojenni i artyści najmłodszego pokolenia, piktorialiści i konceptualiści, zwolennicy racjonalizmu przedstawienia i surrealiści – wszyscy pojawili się na wystawie jako poszukujący fotograficznego obrazu doskonałego, czyli takiego, który w ocenie twórcy idealnie odpowiada jego wizji. Ów obraz, byt tajemniczy, niełatwy do zdefiniowania, jest bowiem nie tylko tym, co zamyka się w kadrze zdjęcia, nie tylko jego kompozycją, którą potrafimy zobaczyć i dokładnie opisać. To również spojrzenie artysty, jego wizja rzeczywistości. Spotykają się w obrazie fotograficznym, który powstaje z nałożenia się na siebie spojrzenia obiektywu i wizji autora, z przyniesioną przez odbiorcę wiedzą i jego wyobrażeniem świata. Można rzec, że w pełni zasługuje na miano kreacji w każdym wymiarze.

Ewa Hornowska

PROGRAM SPOTKAŃ TOWARZYSZĄCYCH WYSTAWIE 
8 listopada, godz. 12:00 – spotkanie na wystawie z kuratorką Ewą Hornowską.
14 listopada, godz. 16:30 – Warsztaty twórczych interpretacji w cyklu „Dekoder”; prowadzenie Karolina Kubik

20 listopada, godz. 18.00 – Za kulisami wystawy. Spotkanie z kuratorką Ewą Hornowską oraz Ludwiką Gnyp i Ramanem Tratsiukiem autorami aranżacji i identyfikacji wizualnej wystawy

22 listopada, godz. 12:00– Paralaksa? Doświadczalne warsztaty fotograficzne (dla dzieci od lat 6). Prowadzenie: Tobiasz Jankowiak

28 listopada, godz. 15:00 – Urzekające odbicia. Prezentacja pierwszych metod fotograficznego obrazowania. Prowadzenie: Jarosław Klupś
29 listopada, godz. 12:00 – Odwrócone odbicie. Warsztaty fotograficzne dla dzieci i młodzieży (od lat 10). Prowadzenie: Tobiasz Jankowiak

13 grudnia, godz. 12:00 – finisaż wystawy i spotkanie z kuratorką Ewą Hornowską.

The Charming Parallax. Photography and Its Images

“We rarely think of what and how we see.” – Witold Dederko

The question of “how we see” appears along with the question about the manner of imagery in photography, or how our vision joins the technical capacity of the medium. More often than not, the analysis of the process is defined via an old metaphor which sees the activity of making photographs as drawing with light and photography itself as a “pencil of nature”. This comprehensive metaphor seems to perceive the photograph as a physical record of the world’s image. At times, however, the above metaphor does not suffice.

The nearly two hundred and fifty works signed by a few renowned authors and a few dozen equally eminent ones, if less often recorded in the history of photography, is only a part of the wealthy legacy of Polish artists whose oeuvre includes photographs. Most of the photographs are traditional, black-and-white prints. This time these prints as well as the films or photographic installations have not been chosen because of their themes, the usual key to a photography exhibition. Although one can find here nearly all iconographic themes present in art and photography, like the nude, portrait, genre scene, and still-life, it is not them that provide a common denominator to the show. The pre-war masters and the youngest generation artists, the Pictorialists and the Conceptualists, followers of rational depictions and the Surrealists, are present at the exhibition as seekers of a perfect photographic image, i.e. one which in the view of its author ideally corresponds to his or her vision. The image, a mysterious being, hard to define, is composed not only of what is enclosed within the frame of the photograph or of its composition, which we are able to see and describe in detail. It also contains the gaze of the artist, his or her vision of reality. All of them meet in a photographic image which is born out of the superimposition of the camera lens and the author’s vision onto the viewer’s knowledge and image of the world. One can safely say that this photographic image is a creation in all the senses of the term.

Ewa Hornowska

Kontakt


Muzeum Narodowe w Poznaniu
Aleje Marcinkowskiego 9
61-745 Poznań


tel.: +48 61 85 68 000
fax: +48 61 85 15 898

Organizatorzy


patroni medialni


 • Głębia ostrości
 • Paralaksa
 • Kadrowanie
 • Obrót
 • Jasność
 • Kontrast
 • Odwrócenie koloru
 • Ziarno
 • Uwypuklenie
 • Solaryzacja
 • Czas naświetlania
Jasność
Odwrócenie koloru
Ziarno
Uwypuklenie
Solaryzacja
Kontrast
Czas naświetlania
Głębia ostrości
Obrót
Paralaksa
Podziel się swoją fotografią